Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Eylül 2019 tarihinde 30902 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 27.3.2002 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliğinde tesis, hizmet ve personel standartları, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları ve denetimleriyle ilgili konularda birtakım değişiklikler yapılmıştır.

2.  Yönetmelik İle Getirilen Yenilikler

Yönetmelik ile özel hastanelerin açılma şartlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre 28.09.2019 tarihi itibariyle özel hastaneler;

 • Gözlem yatakları hariç en az 100 hasta yataklı olarak açılabilecektir.
 • Yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecektir.
 • Yatak sayısı 100’den az olan ruhsatlı ve faal özel hastanelerin, en az 33 uzman hekim kadrosuna sahip olmaları ve özel hastaneler için tanımlanan şartları[1] sağlamaları halinde yatak sayılarının 100’e çıkarılmasına izin verilecektir.

Yönetmelik aynı zamanda kadro devri ve değişikliğine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,

 • Özel hastaneler[2], ruhsatlarında yazılı uzman hekim kadrolarını aynı şehirdeki özel bir hastaneye ve tıp merkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalını değiştirebileceklerdir. Bu şekilde kadro devri veya değiştirilmesinde, hastanenin toplam uzman hekim kadrosunun en fazla %10’una kadar il içerisinde izin verilir.[3]
 • Ancak hastanenin ve tıp merkezinin faaliyete devam etmesi için zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim sayılarının devredilemeyecektir.
 • Şehirler arası kadro devrine, sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde özel sağlık kuruluşunun toplam uzman hekim kadrosunun en fazla %10’unu geçmemek şartıyla Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izin verilecektir.

Yine Yönetmelik Bakanlıkça verilmiş ön izin belgelerinin devrine ilişkin de değişiklikler getirmiştir. Buna göre;

 • Ön izin belgeleri bir kereye mahsus olmak üzere, uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde Bakanlığın izni ile devredilebilir.
 • Taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesine sahip ruhsatlı ve faal özel hastanelerin ruhsat devri yapmaları durumunda yeni ruhsat sahibi adına ön iznin devam etmesine izin verilecektir.

Yönetmelik ile gelen, özel hastanelerin birleşme usulüne ilişkin değişiklikler şu şekildedir:

 • Özel hastaneler hem aynı şehirde hem de başka şehirdeki özel hastaneler ile birleşebilir. Ancak, başka bir şehirdeki özel hastaneyle birleşme gerçekleşmesi için birleşmenin Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olması gereklidir.
 • Özel hastanelerin kendi aralarında birleşmeleri halinde ruhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve uzman hekim kadro sayıları toplanır. Birleşen hastanelerden yatak sayısı daha küçük olan hastanenin yatak sayısının 75 ve altında olması halinde yatak sayısının %25’i; 75’in üzerinde olması halinde ise yatak sayısının %15’i oranında yatak ilave edilir.
 • Birleşen hastanelerden uzman hekim kadro sayısı daha küçük olan hastanenin kadro sayısının %10’u oranında kadro ilave edilir.

Yeni Yönetmelik ile artık profesör ve doçent çalıştırmak adına özel hastaneler ile üniversiteler arasında sözleşme yapılması mümkün hale gelmiştir. Artık,

 • Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının %20’sini geçmemek üzere profesör ve doçentleri[4] üniversite ile sözleşme yaparak özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalıştırabilecektir.
 • Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilecektir.
 • Özel sağlık kuruluşlarında[5] çalışan tabip ve diş tabipleri, kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındaki 2 özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecektir.

Yönetmelik ayrıca klinik konukevinin tanımı ile şartlarında değişiklikler yapmıştır.

Buna göre klinik konukevi, “hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşları” olarak tanımlanmıştır.

 • Klinik konukevlerinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz.
 • En az 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet vermek üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu tesisler bünyesinde kurulacak klinik konukevlerinde Yönetmelikte sayılan hizmet ve fiziki alt yapı standartlarının sağlanması ve bünyesinde asgarî 16 m2 genişlikte, acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ayrı bir acil muayene odası bulunması zorunludur.
 • Klinik konukevleri, bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları hastanenin sorumluluğunda düzenlenir. Klinik konukevlerinin yatak sayısı bağlı olarak kuruldukları hastanenin yatak sayısının %30’undan fazla olamaz. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir.
 • Ulaşım noktaları açısından uygun ve acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemelerin yapılmış olması kaydıyla; hastanenin bulunduğu parselde imar mevzuatına uygun ek bina olarak veya aynı il içinde olmak kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde klinik konukevleri kurulmasına izin verilebilir. Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanları ile sosyal alanlar bulunmalıdır.
 • Günübirlik tedavi kapsamında klinik konukevinde kalan hastaların günübirlik hastanede verilmesi gereken tedavileri klinik konukevlerinde verilemez.
 • Hastanede tedavisi tamamlanmamış hastalar klinik konukevlerine yatırılamaz.

3.  Sonuç Olarak

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler ile artık özel hastanelerin ve ön izin belgelerinin devri, klinik konukevi açılması kolaylaştırılmış, profesör ve doçentlerle sözleşme imkanı ile yatak sayılarında değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelik ile sağlık personelinin ve tıbbi ekipmanın daha verimli olarak kullanılmasına imkân tanındığı kanaatindeyiz.

 

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

[1] mevcut binasında veya yeni binaya taşınarak

[2] Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet göstermek kaydıyla

[3] Toplam uzman hekim kadrosunun %10’unun üzerindeki devir ve becayiş işlemleri Bakanlığın iznine tabidir.

[4] 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesi kapsamında

[5] Muayenehaneler hariç

Leave a comment