Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) Hakkında Bilgi Bülteni

 A.  Giriş
7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Torba Yasa, COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla iş ve sosyal güvenlik hukuku, perakende sektörü, sosyal hizmetler, ticaret ve turizm gibi alanlarında birtakım değişiklikler getirmiştir.

B.  İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Düzenlemeler:
B.1.  Fesih Yasağı:
Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“İş Kanunu”) yapılan düzenleme ile iş sözleşmelerine fesih yasağı getirilmiştir.
İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek olup belirtilen fesih yasağından yalnızca İş Kanunu madde 25./II’de düzenlenen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile gerçekleştirilen haklı nedenle derhal fesih halleri istisna tutulmuştur. Bir başka deyişle 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar işçinin iş akdi işveren tarafından yalnızca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle feshedilebilecektir.
Bu düzenlemeye aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir. Ek olarak Cumhurbaşkanı’na fesih yasağı süresini 6 (altı) aya kadar uzatabilmesi için yetki verilmiştir.

B.2. Ücretsiz İzin:
İş Kanunu’nda daha önce ücretsiz izin kavramı bulunmamakta olup uygulamada ücretsiz izin işveren tarafından teklif edilip işçi tarafından kabul edilmesi usulü ile yapılmaktadır. Torba Yasa ile yapılan düzenleme uyarınca İşveren, belirtilen 3 (üç) aylık süre içerisinde işçiyi tamamen veya kısmen -işçinin iznini almadan- ücretsiz izne ayırabilecek olup ücretsiz izne ayrılma, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

B.3. İşsizlik Sigortası Kapsamında Nakdi Ücret Desteği:
Torba Yasa uyarınca; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na yapılan değişiklik ile
İş Kanunu’na işbu Torba Yasa çerçevesinde eklenen madde kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanamamış kişilere,
03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, İş Kanunu’nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğine hak kazanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayan işçilere
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan her gün için 39,24-TL nakdi ücret desteği fesih yasağı süresince verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Söz konusu nakdi ücret desteği; işçilerin ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar verilebilecek olup bu süre İş Kanunu’na ekleneceği belirtilen geçici 10. maddede yer alan fesih yapılamayacak süreyi aşamayacaktır. Ayrıca, yapılan ödemelerden damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Belirtilen düzenleme çerçevesinde; ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin, işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere; İş Kanunu’nda fiilin işlendiği tarihte belirtilen aylık brüt asgari ücret tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacaktır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
Ek olarak; söz konusu nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na (“5510 Sayılı Kanun”) göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

B.4. COVID-19 Kapsamında Yapılan Kısa Çalışma Başvuruları:
Torba Yasa ile getirilen düzenleme uyarınca Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.
İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği düzenlenmektedir. Bu düzenleme, 29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Torba Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B.5. Grev ve Lokavta İlişkin Süreler:
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler, 17.04.2020 tarihi itibariyle 3 (üç) ay süreyle durdurulmaktadır. Cumhurbaşkanı’na belirtilen süreyi 3 (üç) ay daha uzatmasına ilişkin yetki verilmiştir.

C. Perakende Sektörüne İlişkin Değişiklikler
Torba Yasa ile Covid-19 salgını dolayısıyla geçirilen zorlu süreçte; arz dengesini bozucu faaliyetlerle mücadele, piyasa düzenini ve rekabet ortamını koruyucu anlayış kapsamındaki önlem ve tedbirlere ilişkin olarak 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“6585 Sayılı Kanun”) birtakım düzenlemeler yapmıştır. Torba Yasa uyarınca;
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapamayacaktır.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunamayacaktır.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütülecek “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” (“Kurul”) oluşturulacaktır.
Bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılması durumunda, 10 bin TL ila 100 bin TL arasında, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda, 50.000,00-TL ve 500.000,00-TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

D.  Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca; Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, 17.042020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle, bakım merkezlerinde veya hizmet alımı şeklinde bakım hizmeti sunulabilmesi ve bakım ücreti alabilme şartları altında düzenlenen ağır engellilik şartları ve gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara ve yaşlılara bakım hizmeti verilebileceği ve bakım ücreti ödemesi yapılabileceği düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı 3 (üç) ay olarak belirtilen süreyi 1 (bir) yıla kadar uzatabilecektir.

E.  Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında Yapılan Değişiklikler
30.9.2020 tarihine kadar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir.
Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir. Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir. Cumhurbaşkanı belirtilen süreyi 3 (üç) aya kadar uzatmaya yetkilidir.

F.  Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Torba Yasa ile Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri sermayelerine yönelik olarak şirket kaynaklarının nakit kar dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.
Sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25 (yüzde yirmi beşine) kadarının dağıtımına karar verilebilecek olup geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’den (yüzde elli) fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’den (yüzde elli) fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu hüküm uygulanmayacaktır.
Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenecektir.

G.  Turizm Faaliyetlerine Yönelik Düzenlemeler
Torba Yasa ile 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda (“1618 Sayılı Kanun”) değişiklik yapılarak işletme belgesi esasları düzenlenmiştir.
İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilecek olup Bakanlık’tan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade eder.
Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacak olup işletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyecektir.
Torba Yasa uyarınca 1618 Sayılı Kanun kapsamında Birliğin gelirleri ve üyelerin yükümlülükleri arasında sayılan yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.

H. Tarım Faaliyetlerine Yönelik Düzenlemeler
Torba Yasa ile tarım satış̧ kooperatifleri birliklerinin 4572 sayılı Tarım Satış̧ Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiştir. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.
Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş̧ olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi 1 (bir) yıl uzatılmıştır.

I.  Belediyelere ve Belediyelere Yapılacak Ödemeler Hakkında Düzenlemeler
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuat kapsamında yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3(üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3(üç) ay ertelenmesi yetkisi ilgili bağlı organlara verilmiştir. Belirtilen sürelerin bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde ödenecek olup bu ödemelerle ilgili olarak herhangi bir gecikme zammı, faiz uygulanmayacaktır.
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmeyecektir.
Torba Yasa ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun uyarınca DSİ Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3(üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken alacaklar 3 (üç) ay ertelenmiştir. Cumhurbaşkanına bu sürenin bitiminden itibaren 3 (üç) aya kadar erteleme yetkisi verilmiştir.
Söz konusu ödemeler ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek olup erteleme süresince ertelenen ödemelere Vergi Usul Kanunu’ndan doğan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemeyecek ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzayacaktır.
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, belediye meclisi tarafından 3 ay erteleme yetkisi verilmiştir. Erteleme süresi bitiminden itibaren 3 (üç) aya kadar belediye meclisince tekrar ertelenebilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar eşit aylık taksit ile herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararı ile gelir desteği ödemesi yapılabilecektir. Belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin hat kirası borçların faizsiz olarak 3 (üç) ay erteleyebilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanı’na bu süreleri bitiminden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatma yetkisi tanınmıştır. Söz konusu kira borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacaktır.
Torba Yasa ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33. Maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacaktır.

J.  Elektrik Ödemelerine İlişkin Düzenlemeler
01.02.2020 tarihi de dahil olmak üzere vadesi geldiği halde 17.04.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş ve 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ve geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılmamış̧ olan alacaklarının asıllarının tamamı 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar Tedaş’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya Tedaş’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitle ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecektir. Belirtilen şekilde ödeme yapıldığı hallerde herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

K.  Eğitim Faaliyetlerinde Düzenlemeler
Torba Yasa uyarınca öğrenim kredisi alan öğrencilerin kredi borçları 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 (üç) ay süreyle ertelenecektir.
Borçlar ertelenen süre sonunda ertelenen süre adar aylık taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı, yurtiçi üretici fiyat endeksi (“Yİ-ÜFE”) uygulanmadan tahsil edilecektir.
Torba Yasa ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmış olup yapılan değişiklik uyarınca devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birikimlerinden borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecektir. Bununla birlikte; yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetleneceği ve denetimlerde aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının ayrıntılı olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

L.  Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Torba Yasa ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu sürenin 3 aya kadar uzatılması yetisi İçişleri Bakanındadır. Ertelenen genel kurul toplantıları ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılı. Mevcut organların, görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

M.  Deniz Hukuku Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Torba Yasa ile 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi 1/8/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili kılınmıştır.
Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç̧ ve teferruatının yönetmeliği gereğince yapılacak denetlemeler 01.08.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi Ulaştırma Bakanı’na tanınmıştır.

N.  Türkiye Varlık Fonu Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Torba Yasa ile 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin (“Şirket”) Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6741 Sayılı Kanun”) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan değişiklikler şu şekildedir:
Şirket ve Şirket tarafından kurulacak diğer şirketlerin, Türkiye Varlık Fonu ve bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ve faaliyetlerine ilişkin raporların Cumhurbaşkanlığı’na sunulmasına ilişkin belirlenen son tarih, her yılın “Haziran” ayı iken “Ağustos” ayı olarak değiştirilmiştir.

O.  Hazine Taşınmazlarına Yönelik Düzenlemeler
Torba Yasa ile hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın ertelemeye ve söz konusu ertelemeyi 3 (üç) aya kadar uzatmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
Torba Yasa ile hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri 31.07.2020 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşlarındaki teknik altyapı kullanılmak suretiyle hizmet bedeli karşılığında elektronik ortamda yapılabileceği kararlaştırılmıştır. İhalelerin elektronik ortamda yapılabilme süresi Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 (üç) aya kadar uzatılabilecek, ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

P.  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
Torba Yasa ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yapılan düzenleme ile; mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacaktır.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu19

Leave a comment