Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

854 Sayılı Deniz İş Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu Karşılaştırması

A. Giriş 854 sayılı Deniz İş Kanunu (“DİK”); denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan ve yüz ve daha fazla grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ile bunların işverenleri hakkında uygulanır.[1] Gemi  adamlarının çalışma ilişkileri ise 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nda düzenlenmiştir.…

Devamını oku

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Tarihsel gelişim içerisinde insanlık varlığını devam ettirebilmek adına topluluk halinde yaşamayı tercih etmiştir. Topluluk halinde yaşamanın bir getirisi olarak ihtiyaçların ortak giderilmesi söz konusu olmuş, her bir insan yetkinlikleri doğrultusunda topluluğun bir ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Bu senaryonun ilk mesleklerin oluşum süreci olduğu düşünülmektedir.…

Devamını oku

Haksız Çıkma Zammının İptaline İlişkin Bilgi Bülteni

A. Giriş Mevzuat uyarınca; ödeme emrine itiraz edilmesi durumunda görülen davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki kamu alacağının %10 zamlı haliyle tahsil edileceği düzenlenmekteydi. Ancak 02.08.2022 tarih ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda; Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında…

Devamını oku

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 31920 sayılı 11.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) bazı değişiklikler yapıldı. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile piyasada elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya…

Devamını oku

Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişiler’in Türkiye’ye araç getirebilme şartları ile bu araçların kendi aralarında satışının yapılması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Coğrafi konumu, iklimi, doğal güzellikleri, yaşama kolaylıkları ve ekonomik olarak cazip olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti birçok yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişinin yaşamak için tercih ettiği ülkeler sıralamasında  yükselmeye devam etmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sayısı bir…

Devamını oku

Sağlık Çalışanlarının Akademik Diplomalarını Yabancı Ülkelerde Tanıtma Süreci Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Sosyoekonomik bir hak olan çalışma hakkı, aynı zamanda çalışanlara istihdam edilmeyi isteme ve çalışma özgürlüğü hakkı da sağlamaktadır. Bu sayede bireyler herhangi bir ayrıma uğramadan çalışan sıfatına haiz olabilmektedirler. Ek olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (“AİHS”), ilgili sözleşmeler ve mevzuatta belirtildiği üzere bireyler…

Devamını oku

Yunanistan’da Golden Visa ile Oturum İzni ve Vatandaşlık Kazanılmasına İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş Vize; bir ülkenin herhangi bir maksatla ülkesine girecek olan kimseleri onayladığını ve girişlerini/geçişlerini kabul ettiğini gösterir resmi izin belgesidir. Kişinin söz konusu ülkede çalışması, eğitim alması, oturma maksadına sahip olması gibi farklı gerekçelerle, vizeler faklı gruplar, adlar ve dolayısıyla farklı şartlarla tasnif edilmektedir.…

Devamını oku