Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Ortak Velâyet

A. GİRİŞ Hukukumuzda velâyet 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 335. Madde ve devamında düzenlenmiştir. TMK m.336’ya göre “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana veya babanın ölümü halinde…

Devamını oku

Sınai Mülkiyet Kanunu

A. KANUNUN AMACI 6769 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ilgili KHK’ lar yoluyla sağlanmaktaydı. Ancak kanun tasarısının gerekçesinde de belirttiği üzere ekonomik gelişime paralel olarak sınaî mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuş…

Devamını oku

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanıp 19 Ekim 2017 tarihinde 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile 16.09.2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış…

Devamını oku

Şua İzni ve Fiili Hizmet Süresi Zammı

A. GİRİŞ Şua kelime anlamı olarak ‘ışın’ demektir. Sağlık izni olarak tanımlanan şua izni ise sağlık kuruluşlarının radyolojik ışınlara maruz kalınan veya maruz kalma riski yüksek olan bölümlerinde çalışan sağlık personeline, sağlık hakkını gözeterek yıllık izin hakkına ek olarak dört hafta tatil hakkı veren izindir.Nitekim Türkiye’nin…

Devamını oku

Taşınır Rehni

A. GİRİŞ 20.10.2016 Tarih 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu “Kanun” 28.10.2016 Tarihinde 29871 Sayısıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olup buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği “Yönetmelik” ise 31.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. B. KANUNUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli…

Devamını oku

Uyarlama Davaları

A. GİRİŞ Hukuk sistemimizde geçerli olan ilke, sözleşme serbesti ilkesidir. Bu ilkeye göre, taraflar emredici hükümlere aykırı olmamak kaydı ile sözleşmede ilgili hususları serbest iradeleri ile belirleyebilirler. Buna bağlı olarak da taraflardan sözleşmenin devamlılığını sağlamak için üstlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Bu ilkeye de ahde…

Devamını oku

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ 12.10.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihli 30221 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir [1] . Kanun ile eski 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılarak iş hukuku yargılamasında radikal yenilikler ve düzenlemeler getirilmiştir. B. KANUN…

Devamını oku

Yurtdışı İstihdam

A. GİRİŞ Bu bilgi notu yurtdışında istihdam edilen Türk işçilerin sosyal güvenlik hukuku bakımından durumu ile İşverenin yükümlülükleri hakkındadır. Yurt dışında iş üstlenen Türk şirketleri birçoğunda çalıştıracakları işçileri Türkiye’den götürmektedirler. Bu şekilde yurt dışında iş üstlenen işverenlerin yanında çalışmaya giden Türk işçileri sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış…

Devamını oku

Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 22 Şubat 2019 tarihinde 30694 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında üzerinde duracağımız konu; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, alt işveren nezdinde çalıştırılan ve sözleşmesi kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde…

Devamını oku

Covıd-19’un Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen korona virüsünün ülkemizi de etkisi altına almaya başlamasının akabinde toplu alanlara girişlerin önerilmemesi ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapılması gibi tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler ile ticari faaliyetler belirsiz bir süreliğine sekteye uğramakta ve…

Devamını oku