Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Varlık Yönetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Vergi Muafiyetine Tabi Tutulması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk hukukunda düzenlemesini Bankacılık Kanunu[1] ile 14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları İle Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri altında bulan varlık yönetim şirketleri faaliyetlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun, bankaların veya diğer mali…

Devamını oku

(Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu Yönünden) 2018/11847 numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi

A.  Giriş ve Başvurunun Konusu Hasan Kamer adlı bir T.C. vatandaşı, soğuk algınlığı ve yüksek ateş şikayetleri ile Torbalı Devlet Hastanesi’ne (“Hastane”) başvurmuş ve Hastane tarafından kendisine reçete edilen iğnenin uygulanmasını müteakip sağ ayak siyatik sinirinde meydana gelen hasar nedeniyle “düşük ayak” rahatsızlığına yakalanarak %46…

Devamını oku

E-Spor Hukukundaki Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş E-spor, oyuncuların fiziksel anlamda bir efor sarf ederek yaptığı spor türünden farklı olarak internet ortamında icra edilen bir spor türüdür. Özellikle yüksek kâr marjı, düşük maliyetli organizasyonları ve kolayca ulaşılabilir olması ile ön plana çıkan e-spor hakkında, geleneksel sporda karşılaşılan hukuksal sorunlar dan…

Devamını oku

Kanser Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Akıllı İlaç Bedellerinin SGK Tarafından Karşılanması hakkında bilgilendirme

Kanser hastalığının tedavisinde günümüzde pek çok tedavi yöntemi kullanılmakta olup; immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileri de bu yöntemlerden bazılarıdır. Ancak bu tedavilerde kullanılan Bevasizumab etken maddeli Altuzan, Nivolumab etken maddeli Opdivo, Pembrolizumab etken maddeli Keytruda ve Atezolizumab etken maddeli Tecentriq gibi ilaçların bedelleri Sosyal Güvenlik…

Devamını oku

Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini İhlal Eden Mirasçının Mirasçılıktan Çıkarılması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere miras bırakan, mirasçılıktan çıkarma hakkını kullanarak, yapacağı ölüme bağlı tek taraflı tasarruf ile, saklı pay sahibi mirasçılarının[1] mirasından pay almasının  önüne geçebilmektedir. Ancak bu kuruma, sınırlı olarak ve ancak kanunda sayılan hallerin gerçekleşmesi halinde başvurulabilmektedir. İşbu bilgi bülteninde özellikle hukukundan doğan…

Devamını oku

Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Somut Norm Denetimi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Somut norm denetimi, taraflarından birinin veya mahkemenin görülmekte olan bir davada uygulanacak bir kanun maddesi yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin (Bundan böyle “norm” olarak anılacaktır.) Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etmesi üzerine, mahkeme kanalıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasıyla Anayasa Mahkemesince yürütülen bir müessesedir. İşbu bilgi bülteninde,…

Devamını oku

Anonim Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih ve Pay Sahiplerinin Ortaklıktan Çıkarılması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Anonim şirketlerin haklı sebeple feshi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlenmektedir. Haklı sebeple fesih davası son çare olup tali bir araçtır. Azınlık pay sahipleri, yani halka açık olmayan şirketlerde sermayenin en az 1/10’unu halka açık şirketlerde ise 1/20’sini temsil eden pay sahipleri…

Devamını oku

Mirasın Reddi Halinde Ölüm Aylığına Hak Kazanılıp Kazanılmayacağına Dair Memorandum

A.  Genel Olarak Vefat halinde, vefat eden kişinin mirasçılarına geçen hukuki işlemlerinin tümü miras olarak adlandırılmakta olup; murise ait tüm malvarlığı, hak, alacak ve borçlar toplamına ise tereke denilmektedir. Murisin vefatı ile terekesi bir bütün olarak mirasçılarına intikal eder. Murisin borçlarının, malvarlığı ve alacaklarından fazla…

Devamını oku

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartları belirlemek adına tanzim edilen Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 09.10.2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî…

Devamını oku

Sağlayıcının Bayii Tarafından Verilen Hizmetten Sorumluluğu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Yargıtay, 24.09.2020 tarihli bir kararında[1], bir akaryakıt bayisi tarafından müşterisinin aracına motorin yerine benzin konulması sonucunda ortaya çıkan zarardan sağlayıcının[2] da bayii ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağına hükmetmiştir. Yargıtay, bu kararını karara konu olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında…

Devamını oku