Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çek İbraz Süreleri Hakkında Bilgi Bülteni

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] (“Kanun”) ile birtakım önemli değişiklikler yapılmış olup; bunlardan en önem arz edeni çeklerin ibraz sürelerine ilişkin olan düzenlemelerdir.

Kanun ile 27.04.2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma süresince geçerli olmak üzere; çeklerin ibraz sürelerine ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır[2]:

İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021[3] tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecektir. Ancak ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01.06.2021 tarihinden önce karşılıksız işlemi yapılamayacaktır.

04.2021 ile 31.05.2021[4] tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında da bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takiplerin durdurulacaktır.

[5]Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30.04.2021 ila 31.05.2021[6] tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf
[2] Bkz: 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici madde 3
[3] bu tarihler dahil
[4] bu tarihler dahil
[5] 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren
[6] bu tarihler dahil

Leave a comment