Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

26.12.2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin borca batık olma ve sermaye kaybı hallerine ilişkin uygulamalarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
İşbu bilgi bülteninde, son finansal tablolara göre; zarar sebebiyle, sermaye ve yedek akçeler toplamının
en az yarısının karşılıksız kalması,
en az üçte ikisinin karşılıksız kalması ve
tamamının karşılıksız kalması hallerinde
şirketler tarafından yapılması gereken yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Tebliğ ile yapılan değişikliklere kısaca yer verilecektir.

B.  Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının Karşılıksız Kalması

Tebliğ kapsamında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu yeniden tanımlanmıştır. Buna göre, şirket zararının[1] sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının;
1/2’sine eşit veya 1/2’sinden çok ve
2/3’ünden az olması halinde şirket sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısı karşılıksız kalmış kabul edilecektir.

Bu durumda şirketlerin yönetim (müdürler) kurulları, genel kurula (ortaklar kuruluna) uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacaktır.

C.  Sermayenin Asgari Tutara İndirilebilmesi

Tebliğ ayrıca sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içinde korunması şartıyla sermayenin asgari tutara indirilebilmesi imkânı getirmiştir.
Şöyle ki, şirket sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 2/3’ünün zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, eğer sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az ½’si öz varlık içerisinde korunuyor olacaksa, şirketler sermayelerini bu sağlandığı asgari sermaye tutarına kadar azaltabilecektirler.

D.  Sermaye Kaybının Sermaye Artırımı Yoluyla Telafi Edilmesi

Tebliğ ayrıca sermaye kaybının sermayenin artırılması yoluyla giderilmesi için, yeni sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 1/2’sinin öz varlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesini zorunlu kılmıştır.
Tebliğ öncesindeki uygulamada sermaye kaybının sermayenin artırılması yoluyla giderilmesi için sermayenin en az ½’sini karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi gerektiğinden yeni uygulamada, daha az tutarda sermaye ödemesi ile sermaye kaybının kapatılması mümkün hale getirilmiştir.

E.  Sermaye Artırımı ve Azaltımının Tek Genel Kurul Toplantısında Yapılması

Tebliğ, sermaye kaybı kadar sermaye azaltımı yapmadan tek genel kurul toplantısında sermaye artırımı ve azaltımının birlikte yapılmasına izin vermiştir. Bundan böyle şirketler aynı genel kurul toplantısında sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına aynı genel kurul toplantısında karar verilebilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bedellerin tamamen ödenmesi ile genel kurul toplantısı sonunda oluşan yeni sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içinde korunması gerekliliğidir.

F.  Sermaye Kaybı Tespitinde Hesaba Alınmayacak Kalemler

Bir şirketin sermaye kaybı yaşayıp yaşamadığını veya borca batık olup olmadığının tespitinde henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının yanı sıra aşağıda sayılan giderlerin de hesaba katılmasına gerek olmadığı düzenlenmiştir:
2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden;
Kiralamalardan kaynaklanan giderler,
Amortismanlar
Personel giderlerinin ½’si

 

 Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] geçmiş yıl zararları ile dönem zararının toplamı

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.