Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Publicaciones

Empleo en el Extranjero

A. GİRİŞ Bu bilgi notu yurtdışında istihdam edilen Türk işçilerin sosyal güvenlik hukuku bakımından durumu ile İşverenin yükümlülükleri hakkındadır. Yurt dışında iş üstlenen Türk şirketleri birçoğunda çalıştıracakları işçileri Türkiye’den götürmektedirler. Bu şekilde yurt dışında iş üstlenen işverenlerin yanında çalışmaya giden Türk işçileri sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış…

Read more

Derecho en Tribunales Laborales

A. GİRİŞ 12.10.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihli 30221 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir [1] . Kanun ile eski 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılarak iş hukuku yargılamasında radikal yenilikler ve düzenlemeler getirilmiştir. B. KANUN…

Read more

Disputas de adaptación

A. GİRİŞ Hukuk sistemimizde geçerli olan ilke, sözleşme serbesti ilkesidir. Bu ilkeye göre, taraflar emredici hükümlere aykırı olmamak kaydı ile sözleşmede ilgili hususları serbest iradeleri ile belirleyebilirler. Buna bağlı olarak da taraflardan sözleşmenin devamlılığını sağlamak için üstlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Bu ilkeye de ahde…

Read more

Hipoteca Mobiliaria

A. GİRİŞ 20.10.2016 Tarih 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu “Kanun” 28.10.2016 Tarihinde 29871 Sayısıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olup buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği “Yönetmelik” ise 31.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. B. KANUNUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli…

Read more

El Aumento del Período de Servicio Efectivo

A. GİRİŞ Şua kelime anlamı olarak ‘ışın’ demektir. Sağlık izni olarak tanımlanan şua izni ise sağlık kuruluşlarının radyolojik ışınlara maruz kalınan veya maruz kalma riski yüksek olan bölümlerinde çalışan sağlık personeline, sağlık hakkını gözeterek yıllık izin hakkına ek olarak dört hafta tatil hakkı veren izindir.Nitekim Türkiye’nin…

Read more

La Regulación sobre Licencias de Mercados de GLP

A. GİRİŞ Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanıp 19 Ekim 2017 tarihinde 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile 16.09.2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış…

Read more

Derecho de la Propiedad Intelectual

A. KANUNUN AMACI 6769 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ilgili KHK’ lar yoluyla sağlanmaktaydı. Ancak kanun tasarısının gerekçesinde de belirttiği üzere ekonomik gelişime paralel olarak sınaî mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuş…

Read more

La Custodia Conjunta

A. GİRİŞ Hukukumuzda velâyet 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 335. Madde ve devamında düzenlenmiştir. TMK m.336’ya göre “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana veya babanın ölümü halinde…

Read more

Criptomonedas ¿Dónde se encuentran en el sistema legal turco?

A. GİRİŞ Yaklaşık 130 sene önce marjinal kabul edilen bir güruh yeryüzünde konuşulan dillerin çoklu olmasından doğan sıkıntıları gidermek amacıyla Esperanto adında yapay bir dil geliştirdiler. Teoride orijinal bir amaca hizmet eden bu dilin, pratikte ise antropoloji ve etimoloji dikkate alındığı takdirde tüm Dünya üzerinde uygulanabilir kılınması yönündeki…

Read more

Información sobre la Directica de La Eliminación o Anonimización de Datos Personales

A. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlamam Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“ Yönetmelik”) 28 Ekim 2017 tarihli 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası…

Read more

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Recent News

Entradas recientes

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.