Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin İndirimli Tahsisi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“CBK”) ile Organize Sanayi Bölgelerinde (“OSB”) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin 14.05.2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda (“BKK”) değişiklik yapılmıştır.

İşbu Bilgi Bülteninde, OSB’lerde parsel tahsisine ilişkin yapılan değişiklikler 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (“Kanun”), BKK ve CBK çerçevesinde incelenecektir.

B.  OSB’lerde Yer Alan Parsellerin Tahsisi

Kanun uyarınca Cumhurbaşkanı Kararı aracılığıyla OSB’lerde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilmektedir[1]. 05.06.2018 tarihinden itibaren üç yıl süreyle BKK ekinde bulunan Listede[2] belirtilen kademeler çerçevesinde OSB’lerde yer alan parseller;

Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,
İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %40 indirimli,
Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli,
Dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli,
Beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli olarak tahsis edilmekte idi.

C.  Değişiklikler ve Sonuç

CBK ile, OSB’lerde sağlanacak indirimli alan tahsisi uygulamasına 31.12.2024 tarihine kadar devam edileceği kararlaştırılmıştır.

Böylelikle başkaca bir düzenleme yapılmadığı takdirde BKK hükümleri 31.12.2024’e kadar yürürlükte kalacaktır.

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] Bkz: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu “Tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi” alt başlıklı Ek madde 3
[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605M1-18.pdf

Leave a comment