Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile İmar planı yapımında birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklik Yönetmeliği uyarınca Emsal (KAKS), “yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranı” olarak tanımlanmış olup sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı olarak hesaplanacağı ancak bu hesaba aşağıda sayılanların dahil tutulmayacağı düzenlenmiştir:
1. Bodrum katlar,
2. Asma kat,
3. Taban alanına dahiledilmeyen kullanımlar,
4. 19/12/2007tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,
5. Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat, standart ya da 3/7/2017tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,
6. Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,
7. Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,
8. Mescitlerin 300 m²’si,
9. Galeri ve atriumboşlukları,
10. 6 m²’yigeçmeyen bekçi kulübeleri

Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamayacak olup yukarıda sıralanan (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) numaralı maddelerde kullanımların yer aldığı kısımlar bu hesaba dahil edilemeyecektir.
Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
Değişiklik Yönetmeliği ile çevre yeşilleri üzerinde bekçi kulübesi ile transformatör binası, jeneratör odası, trafo, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu inşa edilebileceği düzenlenmesine doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu inşa edilebileceği de düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment