Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

B.  Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği çerçevesinde 05.2021 tarihi itibariyle;

Organize Sanayi Bölgelerinde (önceden sadece yönetim kuruluna verilen) genel kurulu toplantıya çağrı yetkisi, gerekli hallerde denetim kurulu ya da Bakanlıkça da kullanılabilecektir.[1].

Müteşebbis heyet ve genel kurula tanınan yetkiler genişletilmiştir. Şöyle ki, Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş protokolünde belirlenen sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, devi ve arıtma kapasitesine uygunluğu, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi ve planlama bütünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipler heyet ve GK tarafından belirlenecektir[2].

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecektir. (Eski düzenlemede işlem yapma yetkisi noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılmasıyla başlamakta ve sirkülerin bir örneğinin en geç 7 gün içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmekte idi.)

Ayrıca, yetki belgesi geçerlilik süresi 4 yıl olarak belirlenmiş ve temsil ve ilzama yetkili üyelerde yapılacak değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilerek yenilenmesi şart koşulmuştur. Bu hallerde yenilenen yetki belgeleri de onaylandığı tarihten itibaren geriye kalan süre boyunca geçerli sayılacaktır[3][4].

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilebileceği; gerekmesi halinde konu ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınabileceği vurgulanmıştır. Ne var ki, söz konusu tesisler hakkında çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilenmemesine yönelik tüm tedbirlerin alınması şarttır. Öte yandan, OSB’lerde kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai kararlar, ilgilinin başvurusu üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak onay ile verilecektir.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] Bkz: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 1
[2] Bkz: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 2
[3] Bkz: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 3
[4] 27.05.2021 tarihinden önce alınmış olan imza sirkülerleri, temsil ve ilzama yetkili üyelerin görevleri bitinceye kadar yetki belgesi yerine geçecektir.

Leave a comment