Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

La Regulación sobre Licencias de Mercados de GLP

A. GİRİŞ

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanıp 19 Ekim 2017 tarihinde 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik ile 16.09.2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans YönetmeliğiYönetmeliği’nde (“Eski Yönetmelik”) bir takım değişiklikler yapılmıştır.

B. YÖNETMELİK İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  • Yönetmelik ile “Tesis” kavramının tanımı değiştirilmiştir. 01.01.2018 itibariyle eküri; lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya denizyolu veya demiryolu araçlarını ifade edecektir. [1]

· Buna ek olarak Yönetmelik 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki işleme lisansı sahiplerine de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal etme hakkı tanımıştır. [2]

· Yönetmelik ayrıca lisans başvuru şartlarını da değiştirmektedir. Şöyle ki; Eski Yönetmelik uyarınca lisans almak isteyenlerin sunması gereken Lisans Başvuru Dilekçesi Yönetmelik’te aranmamaktadır. [3]

· Yönetmelik, Eski Yönetmelik’te olmayan, dağıtıcı lisansı başvuru aşamasında başvuru sahiplerine elektronik ve yazılı tebligata esas iletişim bilgilerini içeren beyanı Kurum’a sunmave lisans süresince güncel tutma yükümlülüğü getirmektedir. [4]

· Eski Yönetmelik uyarınca LPG Taşıma Lisansı için; karayolu ile taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş olması gereklidir. Ancak, boru hatları, demiryolu ve denizyolu ile yapılacak taşımalarda, ilgililerle kira veya hizmet sözleşmesi yapılmış olması hâlinde mülkiyet veya finansal kiralama koşulu aranmaz. LPG Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesi Kurum’a ibraz edilir. Yeni Yönetmelik ise LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunmasını yeterli saymaktadır. [5]

· Yönetmelik ile LPG Depolama Lisansı başvuru şartlarında da değişiklik öngörülmüştür. Buna göre, Eski Yönetmelik’te LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibinin depolama tesislerinin kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğunu ve dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kurum’a ibraz etmeleri gerekliyken Yönetmelik kapsamında başvuru sahiplerinin sadece depolama tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeleri Kurum’a ibraz etmeleri yeterli sayılmıştır. Bir başka ifadeyle artık LPG Depolama Lisansı başvurularında dağıtıcılarla ya da kullanıcılarla yapılmış hizmet sözleşmesini Kurum’a ibrazı gerekmemektedir. [6]

· Yönetmelik ile ayrıca lisans başvurularına ilişkin taleplerin ne süre içinde karara bağlanacağı değiştirilmiştir. Şöyle ki, Eski Yönetmelik uyarınca bu talepler Kurum’a yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanmakta ve ilgiliye sonucu tebliğ edimekteydi. Yönetmelik ile 60 günlük sürenin başvuru tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmektedir. [7]

· Benzer bir süre değişikliği lisans tadillerinde de yapılmıştır. Aynı şekilde lisans tadilleri, Eski Yönetmelik uyarınca Kurum’a yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanmakta ve ilgiliye sonucu tebliğ edimekteyken, Yönetmelik bu sürenin başvuru tarihinden itibaren başlayacağını öngörmektedir. [8]

· Bunlara paralel olarak Eski Yönetmelik uyarınca lisans sahiplerinin lisans tadili taleplerini, Kurum’a yazılı olarak bildirme kaydıyla yapabilmekteyken Yönetmelik bildirimin yazılı olma şartını ortadan kaldırmaktadır.

· Eski Yönetmelik uyarınca süre uzatım taleplerinin yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kurum’a yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilmekteydi. Yönetmelik, sadece yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin başvurmasını yeterli bulmuştur; Kurum’a yazılı başvuru aranmamaktadır. [9]

· Yönetmelik ayrıca LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kurum’a bilgi vermekle yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır.

· Ancak Yönetmelik Lisans sahiplerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dâhil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlülüğü getirmektedir. [10]

· Yönetmelik bunun dışında LPG Dağıtıcı Lisans Sahiplerine eski Yönetmelik’te olmayan LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirme ve Kanun gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirme yükümlülüğü getirmiştir. [11]

· Bununla birlikte Yönetmelik, LPG Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmasını ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmasını yasaklamış; Eski Yönetmelik’te düzenlenen diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan boş LPG tüplerini yasak kapsamından çıkarmıştır.

· Yönetmelik ayrıca LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetlerin kapsamını genişletmiştir. Açıklamak gerekirse bundan böyle Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi olmayacaktır. [12]

· Yurt içi pazar payının hesabı da Yönetmelik ile değişen hususlar arasındadır. Şöyle ki, bundan böyle Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dâhil, LPG otogaz bayilik lisansları hariç, birbirleri arasındaki toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınacaktır. [13]

· Yönetmelik piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tüm tesislerin tasarım, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgarî emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; öncelikle TS, EN standartlarına bu standartların mevcut olmaması hâlinde ise TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara uyulması zorunluluğunu ortadan kaldrmıştır.

· Son olarak Yönetmelik Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payının rafinericilere ödenme süresini düzenlemektedir. Buna göre bu pay, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere ödenecektir.

 


[1] Yönetmeliğin 1. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 4. maddesi değiştirilmiştir.

[2] Eski Yönetmelik’te (madde 6) bu hak tanınmamaktaydı.

[3] Yönetmeliğin 3. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 7. maddesi değiştirilmiştir.

[4] bkz: Yönetmelik madde 4

[5] Yönetmeliğin 4. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 7. maddesi değiştirilmiştir.

[6] Yönetmeliğin 4. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 7. maddesi değiştirilmiştir.

[7] Yönetmeliğin 6. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 10. maddesi değiştirilmiştir.

[8] Yönetmeliğin 7. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 15. maddesi değiştirilmiştir.

[9] Yönetmeliğin 8. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 16. maddesi değiştirilmiştir

[10] bkz: Yönetmelik madde 10

[11] bkz: Yönetmelik madde 11

[12] bkz: Yönetmelik madde 12

[13] Yönetmeliğin 13. maddesi ile Eski Yönetmeliğin 36. maddesi değiştirilmiştir

Saygılarımızla

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Recent News

Entradas recientes

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.