Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Kurumlara Getirilen Tek Seferlik Ek Vergi Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş

Yapılandırma veya vergi affı olarak bilinen 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile getirilen ve kurumlar vergisi mükelleflerini etkileyen önemli değişikliklerden biri de 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle getirilen tek seferlik ek vergi düzenlemesidir. İşbu bilgi bülteninde söz konusu ek kurumlar vergisine ilişkin bilgilendirmelere yer verilecektir.

B. Tek Seferlik Ek Kurumlar Vergisi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin yeniden inşası ve depremzedelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurumlara tek seferlik ek vergi yükümlülüğü getirilmiştir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca;

  • 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında,
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanacaktır.

Bu verginin ilk taksidi kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksidi bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

C. Ek Kurumlar Vergisi Hesaplanmayacak İstisnalar

Aşağıdaki tabloda yer verilen istisnalar için Kanun ile kurumlar vergisi mükellefleri için getirilen ek kurumlar vergisi hesaplanmayacaktır;

Türkiye’de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna
Risturn istisnası
Sat – kirala – geri al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna
Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna
Yabancı  paraların  ve  altın  hesaplarının Türk  Lirası  mevduat ve  katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna

 

D. Ek Kurumlar Vergisi Hesaplanmayacak İndirimler

Aşağıdaki tabloda yer verilen indirimler için Kanun ile kurumlar vergisi mükellefleri için getirilen ek kurumlar vergisi hesaplanmayacaktır;

Sponsorluk harcamaları
Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar
Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar
Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışlar
İktisadi işletmeleri hariç, Kızılay’a ve Yeşilay’a makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımlar
VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı
Korumalı işyeri indirimi
İlgili mevzuat uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar
193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası

 

E. Ek Kurumlar Vergisi Yükümlülüğünden Muaf Kişiler

10.07.2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmayacaktır.

Ayrıca 06.02.2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas’ın Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar da ek vergiden muaftır.

F. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Kanun ile kurumlara getirilen ek vergi istisnası tek seferlik olmak kaydıyla Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin yeniden inşası ve depremzedelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenmiştir. Dolayısıyla depremden etkilenen iller dışında yer alan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, bu tek seferlik ek vergiyi 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle yukarıda yer verilen oranlarda ödemekle yükümlüdür.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment