Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Kullanım İzni veya Yapı Ruhsatı Olmayan Yapılara Su ve Elektrik Aboneliği Verilmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”), 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun Değişikliği ile yapılan düzenlemelerden biri de 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun (“Kanun”); yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen yapılara ve belirli bir tarihten önce yapılmış olmak kaydıyla ruhsat alınmamış olan yapılara, geçici olarak su ve/veya elektrik bağlatılabileceğini düzenleyen maddesine[1] ilişkindir. İşbu bilgi bültenimizde Kanun Değişikliği ile getirilen yeni düzenlemenin detaylı incelemesine yer verilecektir.

B.  Kanun Değişikliği ile Getirilen Düzenleme

Kanun Değişikliği uyarınca 01.07.2022 tarihine kadar yapılmış olmak kaydıyla; inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanım izni verilmeyen yapılara su ve/veya elektrik aboneliği bağlatılabilecektir. Ancak söz konusu abonelik geçici nitelikte olup, belediyenin ilgili dağıtım şirketlerine aboneliğin iptal edildiğini bildirme haklı saklıdır. Dolayısıyla belirtmek gerekir ki; Kanun Değişikliği ile getirilen düzenleme, herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

Kanun Değişikliği ile, yapı ruhsatı alınmış fakat kullanım izni alınamamış yapıların yanında; 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olmak kaydıyla, yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen yapılara da geçici abonelik sağlanacağı düzenlenmektedir.

Kanun uyarınca bahsi geçen yapılara ilişkin geçici su ve/veya elektrik aboneliğinin sağlanabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

  • 01/07/2022 tarihine kadar, yapı/inşaat ruhsatı alınmış ve yapının buna göre yapılmış olup, kullanım izni verilmemiş olması veya yapının 31.12.2021 tarihine kadar yapılmış ruhsatsız bir yapı olması,
  • Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının yapıya götürüldüğünün belgelenebiliyor olması,
  • İlgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması,
  • Başvurunun, Kanun Değişikliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten[2] sonra yapılmış olması. 

C.  Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Kanun Değişikliği uyarınca; 01/07/2022 tarihine kadar alınmış bir yapı ruhsatı doğrultusunda başlanmış ve buna göre yapılmış ancak kullanım izni alınamamış yapılar ile 31.12.2021 tarihine kadar hiç ruhsat alınmadan tamamlanan yapılara, ilgili belediyelere başvurularak geçici olmak kaydıyla su ve elektrik bağlanması mümkündür.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunulur. Konuya ilişkin herhangi bir soru veya talebiniz olması halinde bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

[1] 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi

[2] 05.07.2022

Leave a comment