Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Satışlarda Vergilendirme Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş
Günümüz koşullarında internetten alışverişin oldukça önem kazanması ile e-ticaret siteleri haricinde Instagram, Facebook gibi sosyal platformlarda da kişiler ticari faaliyet göstermeye başlamıştır.
İşbu bilgi bülteninde, bu tür satışların hukukumuzdaki yeri, fatura kesilmesi ve vergilendirilmesi konularında bize iletilen sorular 193 sayılı ve 31.12.2960 tarihli Gelir Vergisi Kanunu (“GVK”) ve 23.10.2014 tarih ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“E-Ticaret Kanunu”) ışığında değerlendirilmektedir.  

2.  Hangi Faaliyetler Elektronik Ticaret Kapsamında Değerlendirilmektedir?
Elektronik ticaret, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır[1].
Hangi kanal üzerinden yapıldığı fark etmeksizin internet üzerinden yapılan bütün satışlar elektronik ticaret olarak nitelendirilmektedir. İnternet üzerinden yapılan bütün ticari faaliyetler ile kazanç sağlayan kişinin GVK ile tanınan muafiyetler hariç olmak üzere vergi mükellefi olması, sattığı malların faturasını kesmesi gerekmektedir.

3.  İnternet Üzerinden Satış Yapmak İçin Şirket Kurma Zorunluluğu Var Mıdır?
Ticari bir faaliyetin söz konusu olduğu her alanda, bu faaliyetten elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerekmektedir. Elektronik ticaret faaliyetine başlayacak bir kişi bu işi şahıs olarak yapabileceği gibi bir sermaye şirketi kurup kurumsal bazda da faaliyet gösterebilir.
Aylık ciroya bakılmaksızın, başkalarına ait mal veya hizmetleri satan kişiler de fatura kesmek ve kazancını vergilendirmek mecburiyetindedir. Elektronik ticaretini şahıs olarak sürdürmek isteyen bir kişi şahıs şirketi kurmak zorundadır.
Elektronik ticaret işi yapmak için “vergi açılışı” tabir edilen işlemi yapmak; yani bir şahıs işletmesi veya sermaye şirketi kurmak kanunen zorunludur.

4.  İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergi Ödemek Zorunlu Mudur?
Şahıs olarak faaliyete başlayacaklar gelir vergisi mükellefi, bir sermaye şirket kurarak faaliyete başlayacaklar ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

5.  İnternetten Yapılan Satışlarda Vergi Muafiyeti Uygulanmakta Mıdır?
GVK’da birtakım faaliyetlerin gelir vergisinden muaf olduğu düzenlenmiştir[2]. Buna göre aşağıda sayılan şartların hepsini taşıyarak aşağıda sayılan ürünleri üreten ve internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların elde ettikleri gelir, gelir vergisinden muaf sayılacaktır:
Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler[3] kullanılmadan
Dışarıdan işçi çalıştırılmadan,
İkamet edilen evde üretilen,
havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ, örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri
İşyeri açmadan veya
yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmeyen[4]

Ayrıca bu ürünlerin, kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması[5] muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

6.  Elektronik Ticaret Faaliyetinde Ödenmesi Gereken Vergiler Hangileridir?
Damga Vergisi: Kişiler arasında, kurumlar arasında ya da kişi ve kurumlar arasındaki hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.

Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi (“KDV”), şirketlerin aylık olarak vermekle yükümlü oldukları vergilerden biridir. Aylık olarak internet siteleri üzerinden yapılan satış ve kesilen faturalar üzerinden bu KDV doğmakta olup; satılan ürünün çeşidine göre %1, %8 ya da %18 üzerinden hesaplanmaktadır.

7.  Elektronik Ticaret Faaliyetinde Verilmesi Gereken Beyannameler Hangileridir?
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Her yıl 25 Mart’a kadar gelir vergisi mükellefleri tarafından yıllık gelir vergisi beyanlarının yapılması gerekmektedir. Vergi dilimi %15 ile %30 arasında değişebilmektedir. Yıllık gelir vergisinin ilk taksitinin Mart ayının sonuna, ikinci taksitinin ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir.
Benzer şekilde basit usule tabi olan vergi mükellefleri, yıl içinde bir kez basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdürler.

Muhtasar Beyanname: Kişi ya da kurumların ödemekle yükümlü oldukları vergileri beyan ettikleri belgelerdir. İş verenlerin, çalışanlarına ödedikleri maaşları, kira bedellerini ya da üçüncü parti kurumlardan aldıkları hizmetlerin vergilendirilmesi ya da vergi kesintilerini muhtasar beyanname ile beyan etmekle yükümlüdürler.

Geçici Vergi Beyannamesi: 3 aylık olarak ödenmekte olan “geçici vergi”, kişi ya da kurumların kar ve zarar durumları incelendikten sonra beyan edilmektedir. Geçici vergi beyannamesinde kar oluşması durumunda, ödenen vergiler yıllık gelir ve kurumlar vergisinden düşürülmektedir.

8.  Vergi Ödemeden Satış Yapmanın Cezası Var Mıdır?
Maliye Bakanlığı son zamanlarda gayri resmi şekilde e-ticaret yaparak gelir elde edenleri yakından takip etmektedir. Tüm vergisiz satışların bir cezası olduğu gibi Instagram veya diğer online platformlar üzerinden vergi mükellefiyeti olmadan kazanç sağlayanların tespitinde ceza uygulanmaktadır.
İnternette herhangi bir platform üzerinden yapılan satışta kazanç sağlayan kişi vergi mükellefi sayılmaktadır. Söz konusu her satış için fatura ve irsaliye düzenlemek gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

[1] Bkz: E-Ticaret Kanunu madde 2
[2] Bkz: GVK madde 9
[3] Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler kapsam dışındadır.
[4] 2020 yılı için asgari ücretin yıllık brüt tutarı 35.316 TL olarak belirlenmiştir.
[5] Pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç tutulmuştur.

Leave a comment