Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

HUKUKİ RİSK ANALİZİ

HUKUKİ RİSK ANALİZİ

Gülaç Hukuk Bürosu, anonim, limited, kollektif ve komandit şirket, kooperatif ve adi ortaklık niteliğindeki müvekkillerine, bu tür şirketler üzerinden (birleşme, devralma, hisse alımı ve sair yollarla) yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine ve herhangi bir gayrimenkulü devralmak isteyen müvekkillerine hedef şirket, ortaklık veya gayrimenkulün hukuki olarak ayrıntılı incelenmesine yönelik due diligence hizmeti vermektedir.

Büromuzca yapılan inceleme, müvekkil şirketlerimizin işleyişini veya müvekkillerimizin devralmak istediği şirket, hisse veya gayrimenkulleri her açıdan değerlendirmeye ve hukuki eksiklikleri ile potansiyel riskleri tespit etmeye ve bunların önlenmesini sağlamaya yöneliktir.

Müvekkil şirket veya hedef şirketler üzerinde yapılacak due diligence değerlendirmesinde öncelikle şirkete dair bilgi ve belgelerin toplandığı fiziki veya elektronik veri odasındaki (physical or virtual data room) tüm belgeler büromuzca her yönden incelenmekte; daha sonra toplanan bu bilgiler ışığında şirketin hukuki durumu tespit edilerek detaylı bir rapor oluşturulmakta ve bu rapor şekilde müvekkile sunulmaktadır. İncelememizin konusunu şirketin her türlü sözleşmesi, personel ilişkileri, ticari defter ve belgeleri, markaları, izin ve ruhsatları, taraf olduğu davalar ve takipler ve kurumsal yapısı oluşturduğundan, due diligence sürecinin tamamlanması ve sonrasında yapılan sunum müvekkillerimizin yapı ve işleyişlerindeki eksiklikleri gidererek muhtemel hukuki uyuşmazlıkları önlenmesini ve yapılması öngörülen yatırımdaki riskleri önceden belirleyerek daha sağlıklı ticari kararlar alınmasını sağlamakta, böylece olası maddi zararların çok büyük oranda önüne geçilmektedir.

Gayrimenkuller üzerinde yapmakta olduğumuz hukuki inceleme de aynı şekilde müvekkillerimizin devralmayı veya devretmeyi öngörmekte olduğu gayrimenkullerin güncel durumunu ayrıntılı olarak tespit etmesini ve söz konusu gayrimenkulü devralma kararı alması halinde karşılaşabileceği risklere karşı önceden tedbir almasını sağlamaktadır.

Leave a comment