Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Gayrimenkul Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların önlerinde pek çok seçenek bulunmaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan[1] şartları yerine getiren her yabancı, genel yoldan vatandaşlığı kazanabilir.

Vatandaşlığın genel yoldan kazanılmasının yanı sıra, Türk vatandaşlığının Türkiye’de gayrimenkul satın almak suretiyle de kazanılması mümkün olup, işbu bilgi bülteninde gayrimenkul edinmek yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin usul ve şartlara değinilecektir.

B.  Gayrimenkul Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları

Türkiye’de bulunan bir gayrimenkulün satın alınması suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılması için;
Gayrimenkul değerinin en az 250.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında olması
Gayrimenkulün bağlı bulunduğu tapuya 3 yıl satmama şerhi verilmesi gerekmektedir.

Edinilecek gayrimenkulün türü yönünden herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak Türkiye genelinde, bir yabancının elde edebileceği gayrimenkulün yüzölçümünün 30 hektarı geçemeyeceği gibi, yer aldığı ilin yüzölçümünün yüzde 10’unu da aşamaması gerekmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerce askeri yasak bölge sınırları içerisinde de gayrimenkul mal edinimi ve kiralanması mümkün değildir.

Yine yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de bu neviden bir gayrimenkulü satın alabilmesi için oturma iznine ihtiyaç duyulmadığı gibi bu gayrimenkulün elde edilmesiyle beraber kişi doğrudan kısa süreli ikamet iznine sahip olabilecektir.

Bunun yanında, ilgili kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir halinin bulunmaması gerekmektedir. Engel halden kasıt, yabancı ülke vatandaşının
Milli güvenlik aleyhine girişimlerde bulunduğu ya da bunu kendisine varlık amacı edinen kuruluşları desteklediği veya
Kamu düzenini olumsuz etkileyecek bir suçla iç içe bir yaşam sürdürdüğü izlenimini yaratan olayların bulunmamasıdır.

Burada önemle belirtmek isteriz ki bu şartların hepsinin yerine getirilmesi kişiye Türk vatandaşlığını kazanma yönünde mutlak bir hak bahşetmemekte olup; ilgili idarenin bu durumda takdir yetkisi bulunmaktadır.

C.  Gayrimenkul Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Usulü

Türk vatandaşlığı başvurusunun, aşağıda sayılan belgelerle birlikte ilgili kişi Türkiye’de ikamet etmekte ise oranın valiliğine, yurt dışında ikamet etmekte ise Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluklarına yapılması gerekmektedir.

Başvuru üzerine ilgili merciin yapacağı değerlendirme, taşınmazın yukarıda belirtilen asgari tutarı karşıladığının ve kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni yönünden engel teşkil eden bir halinin bulunup bulunmadığı yönünden olacaktır. Ardından kişi Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.
2 Adet biyometrik fotoğraf[2]
Pasaport veya benzeri belge[3]
Medenî hal belgesi[4]
Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği
Kişi evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge

Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge[5]
Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] Bkz: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 11
[2] 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz, ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
[3] Kişi vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
[4] Kişi evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
[5] Bu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı gerekecektir.

Leave a comment