Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Elektronik Tebligatlarda Yasal Sürenin Başlangıcı Hakkında Bilgi Bülteni

Elektronik yolla yapılan tebligatlarda yasal sürelerin hangi tarihten itibaren hesaplanmaya başlanacağı hususunda ne 7201 Sayılı Tebligat Kanunu (“Kanun”) ne de Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) bir belirsizlik söz konusu idi.

Kanun’da konuya ilişkin “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklinde bir hüküm[1] bulunmaktaysa da elektronik tebligatların, muhatap tarafından okunup okunmadığının önem arz edip etmeyeceği konusunda bir görüş birliği bulunmamakta idi.

Yargıtay önceki bir kararında[2] “elektronik tebligatta tebellüğ tarihi elektronik tebligatın muhatabın elektronik posta hesabına ulaştığı veya okunduğu tarih olmayıp, tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu olmaktadır” diyerek, yasal sürelerin elektronik tebligatın açıldığı/okunduğu tarih itibarıyla değil, ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundan itibaren başlayacağına hükmetmişti. Uygulamada da hem Kanun’un ilgili maddesi hem de Yargıtay’ın bu kararı birlikte yorumlanarak alıcının elektronik tebligatı okuyup okumadığına bakılmaksızın, tebligat öncesinde okunmuş olsa bile, tebligatın adrese ulaştığı tarihten itibaren 5. günün sonunda tebliğ tarihi kabul edilmekte ve yasal süreler bu tarihten itibaren başlatılmaktaydı.

Yargıtay en son 4. Hukuk Dairesi, 2020/1187 Esas 2020/4264 Karar sayılı 09.12.2020 tarihli kararında (“Karar”) bu hususa açıklık getirerek, elektronik tebligatın kendisine ulaştıktan sonra 5 günlük  süre beklenmeksizin muhatap tarafından açılması halinde tebligatın yapılmış sayılacağına hükmetmiştir. Dolayısıyla yasal süreler, tebligatın açılıp okunduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Karar ile, elektronik yolla yapılan tebligatlarda yasal sürelerin hangi tarihten itibaren hesaplanacağına ilişkin görüş farklılıkları giderilmiş olup, elektronik tebligatlarda yasal sürelerin hesaplanmasında tebligatın açıldığı tarihin esas alınıyor olacağından tebligat alıcılarının sorumluluklarının başlayacağı süre öne alınmıştır.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

 

[1] Bkz: Tebligat Kanunu madde 7/A
[2] Bkz: 2019/623 Esas, 2020/9 Karar sayılı 14.01.2020 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı

Leave a comment