Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Değerli Konut Vergisine İlişkin Bilgi Bülteni

1.  Giriş

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 30 ila 37. Maddeleriyle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na (“Kanun”) eklenen 42 ila 49. Maddelerde; yeni bir vergi türü olarak “değerli konut vergisi” düzenlenmiştir.

2.  Yasal Düzenleme

Kanun’a eklenen 42. maddede;

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir” hükmü yer almaktadır.

Değerli konut vergisinin belirlenmesinde esas alınacak vergi değeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

Kanun’a eklenen 44. maddenin ikinci fıkrasında ise;

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3), 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6), 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir” hükmü yer almaktadır.

3.  Değerli Konut Vergisine Tabi Olan Taşınmazlar

Bir taşınmazın değerli konut vergisine tabi olabilmesi için;

  • Türkiye sınırları içinde bulunması
  • Mesken niteliğinde olması
  • Değerinin 5.000.000,00 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

4.  Değer Tespiti ve İtiraz Süreci

Değerli konut vergisine tabi olacak mesken niteliğindeki taşınmazların değer tespitleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Yapılan değer tespitine 15 gün içinde itiraz edilecek ve yapılan itiraz Kurum tarafından 15 gün içinde karara bağlanacaktır.

Başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde karara bağlanmayan itirazlar zımnen reddedilmiş sayılacak ve bu tarihten itibaren dava açma süreci başlayacaktır.

5.  İtirazların Değerlendirilmesi ve Dava Süreci

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değere itiraz edilip 15 günlük yasal inceleme süresi geçtikten sonra 30 gün içinde, mükellefin bağlı olduğu Vergi Mahkemesinde dava açılacaktır.

Açılacak davada taşınmazın güncel değeri ve emsal taşınmaz değerleri de beyan edilerek bilirkişi raporu alınması sağlanacak ve Kurum tarafından belirlenen değerin hatalı olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Ayrıca bu tür davalarda değerli konut vergisine dair hükmün Anayasa’da yer verilen vergi gücünün adaletli ve dengeli dağılımı ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle Anayasa’ya aykırılık iddiaları da ileri sürülebilecektir. Zira Anayasa’nın 73. maddesinde yer verilen “mali güce göre vergileme ilkesi” vergilerin adaletli bir şekilde alınmasını da içermektedir.

Bahsedilen konu ile ilgili olarak değer tespitine mutlaka itiraz edilmesi ve itiraz sonrası dava süreçlerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment