Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Dağıtılmamış Karlara Stopaj Çerçevesinde Torba Yasa

A. GİRİŞ

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Torba Yasa”) Maliye Bakanlığı tarafından 130 hükümden oluşacak şekilde hazırlanarak 11.09.2017 tarihli karar gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 27.09.2017 tarihinde sunulmuştur.

Ekonomik yaşamı çok yakından etkileyecek hükümler içeren Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesi halinde vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmış ve Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler artırılmış olacaktır.

Vergi alanında yapılması tasarlanan en önemli değişikliklerden biri de şirket ve kurumların dağıtılmamış kârlarına getirilen stopaja ilişkindir.

B. DAĞITILMAMIŞ KARLARA STOPAJ

Torba Yasa’nın 16. maddesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin mülga (c) alt bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır:

“Tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kar dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından (Bu kazançların bu alt bent kapsamında tevkifata tabi tutulduktan sonra; sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden tevkifat tutarı, dağıtılması halinde ise dağıtılan kazanç üzerinden bu alt bent kapsamında yapılan tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden (b.i) ve (b.ii) alt bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca hesaplanan vergiden mahsubundan sonra kalan kısmı kuruma red ve iade olunur. Dağıtılan kazançlar üzerinden (b.i) ve (b.ii) alt bentleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca hesaplanan verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarı hakkında da bu hüküm uygulanır.),”

Kısaca açıklamak gerekirse tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından stopaj yapılması öngörülmektedir. Bu değişikliğin amacı şirketleri, elde ettikleri kârı sermayeye eklemeye yöneltmek olup; bu amaç madde gerekçesinde “kurumları kârlarını sermayeye eklemelerini temin” şeklinde açıklanmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu vergi kesintisi –geçmişe etkili vergi olmaz ilkesine uygun olarak- 2017 yılından önceki yıllara ilişkin değildir; 2017 yılı kazancı için getirilmesi tasarlanmaktadır. Bir başka ifadeyle 2017 yılından önceki yıllarda elde edilen ancak dağıtılmayarak yedek akçelere alınmış kârlar bu stopajın matrahına girmeyecektir. Bu vergi kesintisinin matrahı, “kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kâr dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançları” olacaktır. Bu sebeple dağıtıldığında stopaja tabi olacak ya da olmayacak kâr kısmı ayırımı gündeme gelmeyecektir.

Bir başka deyişle kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci aydan sonra söz konusu dağıtılmamış kârın sermayeye eklenmesi durumunda, yani bahse konu vergi kesintisi yapıldıktan sonra kesinti tutarı ( kısmen sermayeye eklenmesi halinde bu kısma isabet eden kesinti tutarı ) şirkete iade edilecektir.

Uygulanacak stopajın oranı henüz belli olmamakla birlikte, bu oranın Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleneceği anlaşılmaktadır. Zira ilgili madde stopaj belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na vermekte olup; gelen açıklamalar bu oranın başlangıçta %1 olacağına yöneliktir.

C. SONUÇ

Sonuç olarak; mevcut durumda şirketlerin elde ettikleri karlardan ortaklarına dağıtmadıkları kısım için hali hazırda yapılmayan gelir vergisi kesintinin, Torba Yasa’nı yürürlüğe girmesi halinde sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan karlardan % 1 oranında gelir vergisi stopajı olarak yapılması söz konusu olacaktır.

Saygılarımızla

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Recent News

Recent Posts

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.