Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

İcra Takiplerinde İcranın Geri Bırakılması Durumunda Alacaklının Dava Hakkına İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş  Mahkeme tarafından bir uyuşmazlığın nasıl hükme bağlandığını, nasıl karar verildiğini gösteren belge, ‘ilam’ olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu ilam kendiliğinden uygulanmamaktadır. Borçlu kişinin ilamın gereğini yerine getirmemesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Böyle durumlarda alacaklı, ilamı dayanak olarak gösterdiği takip talebi ile icra müdürlüğüne başvurabilmekte, ilamı bu…

Devamını oku

7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Bülteni (Noterlerin Taşınmaz Satışı Usul ve Esasları Yönünden)

A.  Giriş  28.06.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 7413 sayılı ve 23.06.2022 kabul tarihli Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ve daha sonra 11.01.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik…

Devamını oku

ABD Vatandaşı Olmayan Tacir ve Uzman Çalışanların Ticari Faaliyetlerini ABD’de Sürdürebilmesine Olanak Sağlayan E-1, E-2, EB-5, L1-A ve L1-B Vizeleri Hakkında Bilgi Bülteni

Giriş  Vize, kişinin vatandaşı olduğu ülke dışında başka bir ülkeye seyahat edebilmesi amacıyla ilgili makamlardan alınan resmi bir izin türüdür. Bu anlamda günümüz globalinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (“ABD”) birçok ticari işletme ve tacir adına önemli bir yere sahip olduğu ve dünya genelinde pazar payının oldukça…

Devamını oku

Takip İçi Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Hukuk sistemimizde zamanaşımı; gerek borçlar hukuku, gerekse diğer hukuk dallarında kanunlar ile düzenleme altına alınmış olan sürelerin geçmesi ile gündeme gelmektedir. Zamanaşımı olgusu ile borçlu, borcun doğumundan belli bir süre sonra bu borcu ödemekten kaçınabilmekte, bir def’i olarak zamanaşımını ileri sürdüğü takdirde, alacaklı…

Devamını oku

Amerika’da Şirket Kuruluşu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Dünya ekonomisini belirleyen Amerika Birleşik Devletleri her geçen gün genç yatırımcıları kendisine çekmektedir. Küresel boyuttaki ekonomik hakimiyeti ve politik istikrarı sayesinde dünya ekonomisine yön veren Amerika her yatırımcının ilgisini çekmekle birlikte, birçok önemli bilişim, tarım, finans sektörünü de elinde barındırmaktadır. ABD sınırları içerisinde…

Devamını oku

Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş  Menfi tespit davası, gerçekte borçlu olmayan kişinin borçlu olmadığının maddi hukuk bakımından tespiti amacıyla açabileceği bir dava türüdür. Menfi tespit davası birbiriyle çelişmemek kaydıyla birçok sebebe dayalı olarak açılabilir. Örnek vermek gerekirse; borcun muaccel olmadığı, borcun ödendiği, takas- mahsup ilişkisinin varlığı, senedin teminat…

Devamını oku

12.03.2023 Tarihinde “Vergi Affı” Adıyla Bilinen Düzenleme ile Getirilen Ek Kurumlar Vergisinin, Anayasa’ya Aykırılığı ve İptal Edilebilirliği

A. Giriş Halk arasında ‘Vergi Affı’ veya ‘Yapılandırma Kanunu’ olarak da bilinen 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra matrah artırımı,…

Devamını oku

DASK poliçesine rağmen, depremde gördüğü hasarı karşılanmayan taşınmaz için açtığımız tazminat davası lehimize sonuçlanmıştır.

A. Giriş Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. Halk arasında kısaca DASK olarak bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, yapılması ve her yıl yenilenmesi zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bildiğiniz üzere, ne yazık…

Devamını oku

Anonim Şirketlerin İhale Teklifi Esnasında EKAP Üzerinden Pay Defteri Sunma Zorunluluğuna İlişkin Bilgi Bülteni

A. Giriş Devlet kademelerinin ihtiyacı olan mal veya hizmetlerin alınması amacıyla yapılan satın alma faaliyetleri “kamu ihalesi” olarak adlandırılmaktadır. Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller, 4734 sayılı Kamu…

Devamını oku