Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik ile 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

B.  Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği çerçevesinde;

Genel kurul toplantısına çağrıya ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilen çağrı mektuplarında temsilcilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar listesinin yanı sıra varsa hamiline yazılı pay sahipleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) alınacak pay sahibi çizelgelerinin de hazır bulundurulması gerekecektir.

12.2021 tarihine kadar hamiline yazılı pay sahiplerinin MKK’dan alınan pay sahipleri çizelgesinde ismi olmasa dahi, şirkete başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla genel kurula katılabilecekler ve toplantıda hazır bulunanlar listesini imzalayabileceklerdir.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri dışındaki pay sahipleri bakımından ise pay defteri kayıtları esas alınarak hazırlanacak hazır bulunanlar listesi toplantı başkanının yanı sıra yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği öncesinde hamiline yazılı pay sahipleri genel kurul toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak genel kurula katılabiliyorken bu husus değiştirilmiştir. 01.06.2021 tarihi itibariyle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılabilmeleri için ayrıca MKK’dan alınacak pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanlarının bulunması aranacaktır.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment