Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

A.  Giriş

Emlak vergisi, bina ve arsa/arazi gibi taşınmazlar üzerinden ödenen özel bir vergi türüdür. Her yıl belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi matrahı, arsa/arazi metrekare birim değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Arsa/arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanununa göre her dört yılda bir Takdir Komisyonu kararları ile tespit edilmektedir.

İşbu bilgi bültenimizde önümüzdeki dört yıllık sürece ilişkin arsa/arazi birim değerlerinin belirlenmesine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına itiraz yolları ve hukuki sürece yer verilecektir.

B.  2022-2025 Yılları İçin Arsa/Arazi Birim Değerleri

Arsa ve araziler üzerinden alınan emlak vergisine temel oluşturacak arsa/arazi metrekare birim değerleri, 2022-2023-2024 ve 2025 yılları için Takdir Komisyonları tarafından belirlenmiş olup 30.06.2021 tarihi itibariyle mahalle muhtarlıklarına ve ilgili belediyelerde asılarak ilan edilmiştir.

Her ilde mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı metrekare birim değerleri belirlenmektedir. Takdir Komisyonları tarafından Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük uyarınca arsa birim değerlerinin belirlenmesinde, işyerlerine ve meskûn yerlere uzaklık ve yakınlığı ve ulaştırma durumu, bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii, su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin gelmiş olup olmadığı, hangi nevi bina inşaatına müsait olduğu, imar ve istikamet planındaki durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, topografik durumu göz önünde bulundurulmaktadır.

Yukarıda sayılan hususlarda, geçtiğimiz dört yıl içinde, arsanın değerinin arttırabilecek herhangi bir değişikliğin olmadığı durumlarda artışın çok fazla olmaması gerekmektedir. Durum böyle olmakla birlikte bazı bölgedeki değerler geçmiş yıllara oranla fahiş şekilde artış göstermiş olup; işbu fahiş değer artışlarına itiraz edebilmek için Takdir Komisyonu kararlarına karşı dava açılması gerekmektedir.

Nitekim geçtiğimiz dört yıl içinde aynı şekilde fahiş değer artışları yaşanmış olup açılan vergi davaları sonucunda mevzuat değişikliğine gidilerek[1] sorun giderilmiş ve fahiş değer artışının önüne geçilmiştir.

Yine bu yıl da mükelleflerin yüksek değer artışlarına karşı takdir komisyonu kararlarını takip etmesi ve yüksek değer artışlarına karşı itiraz yollarına başvurmaları gerekmektedir.

C.  Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı İtiraz Yolları

2013 yılına kadar Vergi Usul Kanunu[2] uyarınca Takdir Komisyonu Kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları dava açabilmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarihli kararı[3] ile artık mükellefler de dava açma ehliyetine sahip olmuşlardır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Takdir Komisyonu kararları muhtarlıklarda ve ilgili belediyelerde asılmak suretiyle ilan edilmekte olup kararların mükelleflere ayrıca tebliğ edilmesi söz konusu değildir.

Mükelleflerin Takdir Komisyonu kararlarına karşı 30 gün içerisinde Vergi Mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir. Mükelleflerin dava açmak için sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı hususunda kanunlarımızda herhangi bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte kararların belediyelere ve muhtarlıklara asılarak yapılan ilan tarihi ile başlayacağı uygulamada kabul edilmektedir.

Buna göre, 31 Haziran 2021 tarihinde ilan edilen Takdir Komisyonu kararlarına karşı 30 günlük dava açma süresi 31 Temmuz 2021 iken ; 20 Temmuz 2021 tarihinde adli tatilin başlaması sebebiyle sürenin son günü 7 Eylül 2021 tarihine uzamış durumdadır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere; Takdir Komisyonu kararlarına karşı doğrudan dava açılabilmesinin yanında diğer itiraz yollarından biri de söz konusu Takdir Komisyonu kararlarının uygulama işlemine yani tahakkuk işlemine dava açmak olup, uygulama işlemi ile birlikte komisyon kararlarının iptalinin de talep edilebilmektedir. Bir başka ifadeyle tarh ve tahakkuk işlemi gerçekleştirilen emlak vergisine karşı dava ikame edilirken iken bu işlemlerin dayanağı olan komisyon kararlarının da iptali istenilebilmektedir.

D.  Sonuç

Sonuç olarak her dört yılda bir Takdir Komisyonları tarafından belirlenen arsa/arazi metrekare birim fiyatları bu yılda 2022-2025 yılları için belirlenmiş olup geçtiğimiz yıllara oranla fahiş artış durumunun söz konusu olması halinde Takdir Komisyonu kararlarına itiraz için Vergi Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1]  5 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Emlak Vergisi Kanununa geçici madde eklenmek suretiyle
[2] Bkz: Vergi Usul Kanunu mükerrer madde 49
[3] Bkz: E. 2011/38 , K.2012/89 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı

Leave a comment