Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları, Kira Ödemelerinde KDV ve Stopaj ile Eğlence Vergisinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş
23.12.2020 tarihli 31343 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3318 Sayılı Karar”),
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3319 Sayılı Karar”),
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3320 Sayılı Karar”),ve
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3321 Sayılı Karar”) ile iş yeri kiralama hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi, stopaj, gelir vergisi ve eğlence vergisi oranlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır.

İşbu bilgi bülteninde yapılan bu değişikliklere kısaca yer verilmektedir.

2.  İş Yeri Kiralama Hizmetlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında
3318 Sayılı Karar ile 31.12.2020 tarihine kadar devam edeceğine hükmedilen[1] işyeri kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi (“KDV”) oranının %18’den %8’e düşürülmesine ilişkin uygulama, 31.05.2021[2]tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre, 31.05.2021 tarihine kadar işyeri kiralarında KDV, kira bedelinin %8’i olarak hesaplanacaktır.

3.  Bazı Kira Ödemelerinde Uygulanacak Stopaj Oranı Hakkında
3319 Sayılı Karar ile aşağıda sayılan kira ödemelerine 31.12.2020 tarihine kadar uygulanan[3] %10 indirimli stopaj oranı, 01.01.2021’den itibaren geçerli olmak üzere %20 olacak şekilde değiştirilmiştir:
[4]Gerçek kişilere yapılan kira ödemeleri[5],
Vakıflar[6] ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

Yukarıda sayılan kira ilişkilerine dair 01.01.2020 – 31.05.2021[7] tarihleri arasında yapılan ödemelerde de stopaj oranın %10 olarak hesaplanacaktır.

4.  Eğlence Vergisi Nispetleri Hakkında
3320 sayılı Karar ile, yer­li ve ya­ban­cı film gös­terimleri için be­lir­le­nen eğ­len­ce ver­gi­si oran­la­rının 31.05.2021 ta­ri­hi­ne ka­dar[8] %0 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

5.  Gelir Vergisi Tevkifat Oranları Hakkında Karar
Son olarak 3321 Sayılı Karar ile, bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında[9] da birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Serbest (döviz) fonları için tevkifat oranı kaldırılmıştır.
03.12.2020 tarihinde %15 olarak belirlenmiş olan[10] serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Düşürülen tevkifat oranlarının uygulama süresi uzatılmıştır.
30.09.2020 tarihinde 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere düşürülen[11] mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranlarının, bu sefer 31.03.2021[12] tarihine kadar aynı oranlarla uygulanmasına karar verilmiştir.
Buna göre 31.03.2021 tarihine kadar vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 – 31.03.2021 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar
[13] vadeli hesaplarda %5,
1 yıla kadar[14] vadeli hesaplarda %3,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar
[15] vadeli hesaplarda %5,
1 yıla kadar[16] vadeli hesaplarda %3, 
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan tevkifat oranları düşürülmüştür:
3321 sayılı Karar uyarınca, 23.12.2020 – 31.03.2021[17] tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:
Vadesi 6 aya kadar[18] olanlara sağlanan gelirlerden %5
Vadesi 1 yıla kadar[19] olanlara sağlanan gelirlerden %3
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0
6 aydan az süreyle[20] elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
1 yıldan az süreyle [21] elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3 
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] Bkz: 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararı geçici madde 6
[2] Bu tarih dahildir.
[3] Bkz: 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
[4] Bkz: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 94
[5] Bkz: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 70
[6] Mazbut vakıflar hariçtir.
[7] Bu tarih dahildir.
[8] Bu tarih dahildir.
[9] Bkz: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu geçici madde 67
[10] Bkz: 03.12.2020 tarihli 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
[11] Bkz: 30.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
[12] Bu tarih dahildir.
[13] 6 ay dahil
[14] 1 yıl dahil
[15] 6 ay dâhil
[16] 1 yıl dahil
[17] Bu tarih dâhildir.
[18] 6 ay dahil
[19] 1 yıl dahil
[20] 6 ay dahil
[21] 1 yıl dahil

Leave a comment