Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Bilgi Bülteni

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 1. Maddesinde düzenlenen amaca ilişkin ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Verimliliği Kanununun amacı. “enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.”

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Bunun dışında aşağıda yazılı binalar için de EKB zorunludur;

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar
  • Seralar, Atölyeler, Depolar
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 metrekareden az olan binalar.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından verilmektedir. Ancak bu belgeyi veren şirketler konusunda gerekli dikkat ve özen yükümlülüğü göstermek gerekmektedir. Çünkü Bakanlıklar tarafından onaylanmamış bir firmadan alınan EKB örneği geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple EKB veren firmalar arasından seçim yaparken muhakkak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı olan bir yer olmalıdır.

Belgenin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca; bina ve bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Enerji Verimliliği Kanunu uygulama yönetmeliği kapsamında son tarih 31 Aralık 2019’ dur.

Enerji Verimliliği Yasası doğrultusunda 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor. Bu tarihten sonra ise Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalar dahilindeki dairelerin kiralanmasına ya da satılmasına izin verilmeyeceği açıkça belirtilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment