Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Şirketlerin İşçiler Yararına Kuracakları Yapı Kooperatiflerine İlişkin Bilgi Bülteni

1.  Giriş 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (“Kanun”) kooperatifleri, “tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı…

Read more

5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

151.  Giriş 5580 Sayılı Kanun[1] Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 17 Aralık tarihli 30981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 2019-2020 eğitim…

Read more

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile İlgili Bilgi Bülteni

1.  Giriş 2 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 3 ay sonra yürürlüğe giren[1]  30702 sayılı Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yeni yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibinin sağlanması amacıyla; yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik…

Read more

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Bilgi Bülteni

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 1. Maddesinde düzenlenen amaca ilişkin ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı…

Read more

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş 7 Nisan 1969 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) sadece avukatların yapabileceği işleri düzenleyen 35. Maddesine 23.01.2008 tarihinde yapılan bir ekleme ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 332. maddesinde düzenlenmiş bazı kriterleri sağlayan anonim şirketlere[1] avukat bulundurma…

Read more

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 29232 sayılı 10.01.2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2.  Yönetmelik İle Getirilen…

Read more

Kısa Çalışma Ödeneği

1.  Giriş Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak…

Read more